Allmänna villkor | Quality Office

Allmänna Villkor

1.1            Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör bilaga 1 till det hyresavtal som har träffats mellan QO Sthlm AB, org. nr. 556578-0193, nedan ”Hyresvärden”, och den hyresgäst som angivits i hyresavtalet, nedan kallad ”Hyresgästen” (”Hyresavtalet”)

1.2            Vid eventuell motstridighet mellan innehållet på Hyresavtalet och de Allmänna Villkoren skall innehållet på de Allmänna Villkoren äga företräde framför bestämmelserna i Hyresavtalet.

2.1            I servicekostnaden ingår fastighetsskatt, ventilation, värme, vatten och el för normalt kontorsbruk (el för drift av AC eller liknande extraordinära apparater ingår ej), drift av kontorshotellet, städning av allmänna utrymmen enligt vad som anges i punkt 5 nedan, skalskydd, tillgång till passagesystem, nätverk och sophämtning enligt punkt 4 nedan (”Servicekostnaden”).

2.2            Om Hyresgästen har utökat sina arbetsplatser på kontorshotellet med fler arbetsplatser än vad som anges i Hyresavtalet äger Hyresvärden rätt att debitera för de arbetsplatser som har tillkommit.  

3.1            Hyresgästen har tillgång till telefax, kopieringsmaskin och skrivare. Kostnad för nyttjande av ovanstående maskiner debiteras enligt separat prislista och ingår således inte i Servicekostnaden.

4.1            I Servicekostnaden ingår sophämtning av hushållssopor. Hyresgästen skall lämna soporna i anvisat kärl och ej i sopkorgarna i de Gemensamma Utrymmen (för mer information se föreskrift för kontorshotellet (”Föreskrifterna”)). Hämtning av övriga sopor, emballage och liknande ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

5.1            Hyresgästen skall ha tillgång till gemensamma utrymmen såsom konferens- och samtalsrum, pentry och toaletter (”Gemensamma Utrymmen”). Hyresgästen förbinder sig att nyttja de Gemensamma Utrymmena i enlighet med vad som anges i Föreskrifterna.
5.2            Rutinmässig städning av Gemensamma Utrymmen ombesörjs och bekostas i enlighet med var tid gällande Föreskrifter.

5.3            Hyresgästen äger inte rätt (i) att sätta upp egna skyltar eller liknande utanför den förhyrda ytan utan Hyresvärdens skriftliga godkännande, (ii) att placera föremål i Gemensamma Utrymmena utan Hyresvärdens tillstånd, (iii) att omplacera någon av de gemensamma möblerna eller (iv) att låna någon av de gemensamma möblerna till det förhyrda kontorsrummet.

5.4            Hyresgästen ansvarar för att Hyresgästens föremål, möbler, grovsopor, emballage, etc. ej lämnas utanför den förhyrda lokalen och förbinder sig att ersätta Hyresvärden för kostnader uppkomna i och med en eventuell bortforsling av dylikt.

6.1            I hyran ingår det förhyrda kontorsrummet och tillgång till de Gemensamma Utrymmena. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt. Om Hyresgästen förpliktar momsfri hyra skall ett momskompensationstillägg á femton (15) procent (%) tillkomma på samtliga poster.

6.2            Hyresgästen förbinder sig att erlägga betalning för samtliga tjänster och produkter som Hyresgästen, Hyresgästens personal och andra tredje män som har anknytning till Hyresgästen och som har accesskort, köper. Sådana tjänster och produkter kan t.ex. avse kopiering, utskrifter, kaffe, läsk m.m. Hyresvärden ansvarar ej för mottagna varor och försändelser. Begränsning av mängden, och storleken, av försändelser regleras i Föreskrifterna.

6.3            Hyresvärden äger rätt att höja Hyra och Servicekostnaden i förhållande till det allmänna kostnadsläget vad gäller löner, el- och energikostnader, ränta etc. Hyreshöjning sker med sex (6) procent (%) per år vid kalenderårsskifte.

7.1            Hyresgästen åtnjuter inget besittningsskydd vilket kan utläsas ur bilagd överenskommelse. Hyresvärden och Hyresgästen har i anslutning till Hyresavtalet i särskild skrift som även bifogats Hyresavtalet kommit överens om avstående från besittningsskydd enligt 12 kap. 57–60 §§ JB.

9.1            Hyresgästen har noga besiktigat lokalen som tillträdes i befintligt skick. Hyresgästen skall, under hyresperioden, vårda lokalen och på egen bekostnad tillse att golv och övriga ytor skyddas mot slitage genom att t.ex. använda golvskydd under kontorsstol och liknande. Hyresgästen förbinder sig att kontinuerligt städa förhyrd yta.

9.2            Vid hyrestidens upphörande skall Hyresgästen återställa lokalen i, av Hyresvärden, godtagbart och uthyrningsbart skick. Med godtagbart och uthyrningsbart skick menas att väggar, snickerier och liknande inte har skador eller märken samt att golvet inte är ojämnt slitet exempelvis under stol och skrivbord samt framför dörr. Med återställande av lokalen menas reparera och måla skador på väggar och snickerier samt återställa golvet med den metod som anses vara lämplig och nödvändig. Hyresgästen skall även returnera all av Hyresvärden tillhandahållen utrustning och alla inventarier.

9.3            Om lokalen vid återlämnandet brister i återställande, underhåll eller städning äger Hyresvärden rätt att låta reparera och städa lokalen på Hyresgästens bekostnad. Senast på den sista dagen av hyrestiden eller om hyresförhållandet dessförinnan upphör, vid tidpunkten för sådant upphörande, skall Hyresgästen på egen bekostnad avlägsna den av honom tillhöriga egendomen, såsom lös inredning, affärsinventarier, varor m.m. Egendom som ej avlägsnats, senast efter hyretidens upphörande, skall anses som övergiven och tillfaller Hyresvärden. Hyresvärden äger rätt att på Hyresgästens bekostnad bortforsla övergiven egendom (inventarier, sopor och dyl.).

9.4            Hyresgästen äger inte rätt att erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid under vilken Hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna såsom utbyte av element, värme och ventilationssystem.  Det åligger dock Hyresvärden att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. Arbeten som kan vara störande kommer i första hand utföras på tidpunkter utanför kontorstid för att undvika störningar för Hyresgästens nyttjande av lokalen.

9.5            Det åligger Hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med Hyresvärden innan åtgärder vidtas.

9.6            Om Hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och värden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall Hyresgästen till värden utge motsvarande belopp.

10.1         Det åligger Hyresgästen att utrusta lokalen med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av Hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring.

10.2         Hyresgästen ansvarar för samtliga skador som uppkommer på fönster, dörrar och karmar (in- och utsida) tillhörande den förhyrda lokalen, oavsett av vem eller hur skadan har uppkommit. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla försäkring beträffande samtliga till lokalen hörande fönster och dörrar, enligt ovan. Hyresgästen förbinder sig att använda av Hyresvärden tillhandahållen låscylinder, till förhyrd lokal, vilka ingår i lokalens befintliga låssystem mot erläggande av deposition enligt punkt 15 nedan.

11.1         Hyresgästen skall efter anmodan av Hyresvärden flytta ifrån det/de kontorsrum som Hyresavtalet avser till i princip likvärdiga kontorsrum inom samma byggnad. Hyresvärden äger rätt att anmoda Hyresgästen till sådan flytt ifall annan Hyresgästen önskar hyra ett flertal rum inom en sammanhängande del av byggnaden eller om del av kontorshotellet skall avskiljas för att hyras ut till annan Hyresgäst. Vid sådan flytt skall Hyresvärden ersätta Hyresgästen för de direkta kostnader som Hyresgästen faktiskt åsamkas.

12.1         Hyresgästen skall erlägga hyra, servicekostnad samt övriga kostnader i enlighet med vad som anges i Hyresavtalet.

12.2         Vid nyttjande av kontorshotellets tjänster skall betalning ske enligt var tid gällande prislista. Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Eventuella bankkostnader vid betalning av fakturor till Hyresvärden debiteras i efterskott.

12.3         Vid försenad betalning av hyra får Hyresvärden säga upp Hyresavtalet med omedelbar verkan. Vid uppsägning har Hyresgästen enligt svensk lagstiftning fjorton (14) dagar på sig att erlägga hyresskulden och behålla hyresrätten av förhyrd lokal. Om den förfallna hyresskulden ej kommit Hyresvärden till handa inom fjorton (14) dagar är hyresrätten förverkad. Hyresvärden har därvid rätt att stänga av tillhandahållen Internetanslutning och el utan underrättelse. Hyresvärden äger även rätt att sluta tillhandahålla övriga produkter och tjänster (mot kredit). Dröjsmålsränta på förfallna belopp utgår med två (2) procent (%) per påbörjad månad. Minimidebitering av dröjsmålsränta är 300 kronor per obetald förfallen faktura. Påminnelseavgift utgår med 200 kronor per påminnelse.

13.1         Har Hyresavtalet sagts upp för avflyttning eller upphör Hyresavtalet enligt kontraktstiden kan förlängning ske endast om Hyresgästen har fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Hyresvärden i enlighet Hyresavtalet och övriga avtal tecknade med Hyresvärden.

14.1         Hyresgästen förbinder sig att erlägga en deposition om 2 500 kronor / per förhyrd lokal vid första betalningstillfället som inkluderar två (2) nycklar och en (1) låscylinder till lokalens befintliga låssystem. Depositionen återfås i sin helhet vid återlämnande av samtliga nycklar och låscylindrar samt fullgörande av samtliga förpliktelser i enlighet med Hyresavtalet. Återlämning av samtliga nycklar och låscylindrar skall ske i samband med utflyttningen dock senast tio (10) dagar efter kontraktstidens upphörande.  

14.2         Om Hyresvärden finner det påkallat, äger denne rätt att under hyresperioden begära att en säkerhet ställs för Hyresgästens samtliga förpliktelser enligt Hyresavtalet och övriga avtal mellan parterna. För att erhålla kredit på exempelvis tilläggstjänster såsom utskrifter och städning kan Hyresvärden begära en säkerhet på ett belopp om minst tre (3) månadshyror eller annan säkerhet som Hyresvärden kan acceptera.

14.3         Hyresvärden tillhandahåller, mot erläggande av en årsavgift om 250 kronor, en extra passerkort/bricka till entrén.  

15.1         Skulle efter Hyresavtalets undertecknande oförutsedda kostnader uppkomma för fastigheten på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma besluta skall Hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till Hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Ersättningen erläggs enligt regler om hyrans betalning.

16.1         Hyresvärden tillhandahåller Internetuppkoppling, 10mbt/s samt WIFI ingår i servicekostnaden.  Kostnad för snabbare uppkoppling erläggs enligt gällande prislista och villkor om inte annat har skriftligen avtalats.

17.1         Hyresvärden utfärdar för var tid gällande Föreskrifter för kontorshotellet, vilka innehåller en beskrivning av driften, omfattningen av de allmänna servicetjänsterna och de allmänna förhållningsreglerna som skall gälla för verksamheten inom kontorshotellet. Behöriga personer skall ta del av var tid gällande Föreskrifter i samband med uthämtning av passerkort/bricka och är skyldiga att följa dessa.

17.2         Hyresgästen får ej inom kontorsbyggnaden eller i anslutning därtill, handla på sätt som kan verka störande för övriga hyresgäster. Det är ej tillåtet att inom kontorsbyggnaden ansluta egen kaffebryggare, detta p.g.a. brandrisk. Kaffevatten får kokas i kastrull i pentryt eller erhållas från tillhandahållen automat.

17.3         Hyresgästen förbinder sig att hålla Hyresvärden informerad om personalförändringar genom att kontinuerligt informera receptionen. Sådana förändringar skall meddelas utan dröjsmål. Detta även för att erhålla passerkort/bricka. Hyresgästen förbinder sig att hålla berörda personer såsom personal och samarbetspartners informerade om gällande regler och ordningsregler avseende vistelse inom kontorshotellet.

17.4         Inom kontorshotellet råder rökförbud. Vid brott mot denna bestämmelse skall Hyresgästen, vid varje överträdelse, till Hyresvärden, utge ett vite om 5 000 kronor plus ersättning för tillkommande kostnader för sanering, målning m.m. Hyresvärden äger rätt att med huvudnyckel bereda sig tillträde till lokalen om detta inte orsakar Hyresgästen väsentlig olägenhet. Hyresgästen skall i efterhand underrättas om att tillträde skett samt om orsaken därtill.

18.1         Hyresvärden tillhandahåller kontorsmöbler såsom skrivbord, kontorsstol, besöksstol och förvaring. Beställning av ytterligare möbler görs på separat beställningsblankett och följer hyrestiden i Hyresavtalet om inget annat skriftligen avtalats. Tillhandahållna möbler skall skötas och returneras i enighet med var tid gällande Föreskrifter.

19.1         Hyresgästen förbinder sig, och ska tillse att dess personal och övriga sammarbetspartners förbinder sig, att inte vidareförmedla uppgifter eller information som rör detta Hyresavtal och övriga avtal mellan parterna. Om Hyresgästen, Hyresgästens personal eller samarbetspartners bryter mot bestämmelserna om sekretess är Hyresgästen skyldig att för varje gång så sker till Hyresvärden utge ett vite motsvarande det vid avtalsbrottet gällande prisbasbeloppet (enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110)).

20.1         Hyresvärden äger rätt att, utan Hyresgästens godkännande, överlåta Hyresavtalet till tredje man.

20.2         Hyresgästen får inte, utan Hyresvärdens skriftliga tillstånd, överlåta detta avtal eller låta annan nyttja kontorsplatsen.

21.1         Hyresvärden håller register över sina hyresgäster och potentiella kunder som har registrerat intresse eller hyrt kontor hos Hyresvärden. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av Hyresvärdens tjänster (gemensamt ”Uppgifterna”).

21.2         Uppgifterna kan användas av Hyresvärden för marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Hyresvärden, och i förekommande fall Hyresvärdens samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll på annonser och erbjudanden.

21.3         Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunder/Hyresgäster. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av tjänst och marknadskommunikation som riktas mot kunden/Hyresgästen, så kallad profilering.

21.4         Hyresgästen samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

22.1         Om Hyresvärdens fullgörande av Hyresavtalet hindras på grund av omständigheter utanför Hyresvärdens kontroll, såsom lagändring, nederbörd, , olycka, väderförhållanden, arbetskonflikt, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större karaktär, knapphet på transportmedel, allmän knapphet på varor, inskränkningar i tillförseln av drivkraft, massiva ström­avbrott eller försening av leveranser från under­leverantörer som orsakats av sådana omständig­heter som är specificerade i Hyresavtalet ska detta utgöra befrielsegrunder och undantag från påföljder.

23.1         Ändringar av och tillägg till Hyresavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för parterna. Oaktat vad som anges ovan äger Hyresvärden rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Ändring av dessa Allmänna Villkor träder ikraft vid publicering på Hyresvärdens webbplats. Hyresgästen förbinder sig att löpande besöka webbplatsen för att hålla sig uppdaterad om de nya villkoren.

23.2         Om någon bestämmelse eller del därav i Hyresavtalet eller dessa Allmänna Villkor skulle befinnas ogiltig eller eljest inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet eller dessa Allmänna Villkor i dess helhet är ogiltigt. I sådant fall ska parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade.